Afspraak maken?
06-81725726

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

    1.    Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Wimperextensions Tilburg CL Lashes and Beauty  (hierna te noemen Wimperextensions Tilburg) en een cliënt waarop Wimperextensions Tilburg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

    2.    Inspanningen Wimperextensions Tilburg

Wimperextensions Tilburg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Wimperextensions Tilburg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

    3.    Afspraken

a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Wimperextensions Tilburg melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Wimperextensions Tilburg 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Wimperextensions Tilburg de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Wimperextensions Tilburg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

b. De cursist moet verhindering voor een cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de cursus telefonisch aan Wimperextensions Tilburg melden.
Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Wimperextensions Tilburg 50% van het honorarium voor de afgesproken cursus aan de cursist in rekening. Indien de cursist meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Wimperextensions Tilburg de cursus in extreme te laat komende gevallen laten vervallen of verloren tijd inkorten op de cursus en in beide gevallen toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Wimperextensions Tilburg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cursist melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

    4.    Betaling

a. Wimperextensions Tilburg vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Met uitzondering van de prijzen m.b.t. cursussen en workshops.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/per pin  te voldoen.

b. Wimperextensions Tilburg vermeldt alle prijzen van cursussen, workshops en producten voor cursisten en afnemers zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn exclusief btw. Met uitzondering van de prijzen m.b.t. behandelingen voor de consument.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cursist dient de factuur voor aanvang van de cursus of voor verzending van producten via de bank voor de vermelde uiterlijke betaaldatum te voldoen. Of in overleg vóór aanvang van de cursus de betaling van de factuur en eventuele producten contant/per pin  te voldoen. Niet betaalde facturen kunnen leidden tot latere leveringen of het laten vervallen/annuleren van de cursus/workshop/bestelling. Wimperextensions Tilburg mag de cursus/workshop/bestelling, in dit geval het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

    5.    Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Wimperextensions Tilburg vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Wimperextensions Tilburg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Wimperextensions Tilburg neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
Wimperextensions Tilburg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wimperextensions Tilburg zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

    6.    Geheimhouding

Wimperextensions Tilburg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wimperextensions Tilburg verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

    7.    Aansprakelijkheid

Wimperextensions Tilburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wimperextensions Tilburg is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wimperextensions Tilburg is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

    8.    Garantie

Wimperextensions Tilburg geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling en 7 dagen op de producten.
Deze garantie vervalt indien:

· De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.

· De cliënt andere producten dan de door de Wimperextensions Tilburg geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

· De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions niet heeft opgevolgd.

· De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.

· De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

· De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.

· De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien client een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

 

    9.    Beschadiging & diefstal

Wimperextensions Tilburg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Wimperextensions Tilburg meldt diefstal altijd bij de politie.

 

    10.  Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Wimperextensions Tilburg.
Wimperextensions Tilburg moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal Wimperextensions Tilburg de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is  geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

     11.  Behoorlijk gedrag

De cliënt/cursist behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt/cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Wimperextensions Tilburg het recht de cliënt/cursist de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12.  Recht

Op elke overeenkomst tussen Wimperextensions Tilburg en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

   

© 2015 Wimperextensions Tilburg

 

 

Afspraak maken?

De afspraak wordt telefonisch of per mail bevestigd.

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.